Skip to main content

Privacyverklaring ZeewoldeLIVE

Stichting ZeewoldeLIVE Stichting ZeewoldeLIVE, gevestigd aan Eekhoornbos 10, 3892 WS Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.zeewoldelive.nl
Eekhoornbos 10
3892 WS Zeewolde

Jakob de Vries is de functionaris Gegevensbescherming van Stichting ZeewoldeLIVE.
Hij is te bereiken via info@zeewoldelive.nl of bel:

06 52 86 64 54.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting ZeewoldeLIVE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, omzo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zeewoldelive.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting ZeewoldeLIVE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting ZeewoldeLIVE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting ZeewoldeLIVE) tussen zit.

Stichting ZeewoldeLIVE gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven.
 • Flextickets voor de registratie van de (verkochte) tickets.
 • Mollie voor het afwikkelen van de betaling van de verkochte tickets.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting ZeewoldeLIVE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Mailchimp (mailadres) > onbeperkt, tot afmelding > geïnteresseerde heeft zelf mogelijkheid om af te melden.
 • Flextickets (voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer) > maximaal één jaar > om contact op te kunnen nemen.
 • Mollie (naam, IBAN) > Richtlijnen Mollie > voor terugbetaling geannuleerde voorstellingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting ZeewoldeLIVE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting ZeewoldeLIVE gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting ZeewoldeLIVE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zeewoldelive.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting ZeewoldeLIVE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting ZeewoldeLIVE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@zeewoldelive.nl